Voelen

170x60x16 (cm)

De beelden Willen - Voelen - Denken geven de drie primaire activiteitengebieden (of zijnstoestanden) weer waarin een mens zich kan beleven. Zoals de beelden laten zien zijn deze activiteiten onderling sterk verschillend, met name voor wat betreft de openheid naar de buitenwereld. Het willen is het meest ontvankelijk, het meest open naar de omgeving. Vanuit deze omgeving stroomt de wilsimpuls, de initi�le aanzetkracht voor nieuwe daden, naar binnen. Het voelen is een meer gesloten activiteitengebied dan het willen. Bij het willen staan het opnemen en geven, het binnen en het buiten in balans. Er stroomt iets binnen, en tegelijkertijd vorm je daartoe een verhouding. Je gevoel maakt daarmee een tegenbeweging naar buiten toe, een activiteit die alleen in het hier en nu kan plaatsvinden. Heel anders is dat bij het denken. Het denken vindt los van de wereld plaats, los van het hier en nu. Het is gesloten ten aanzien van de levende buitenwereld, hoewel daarin wel de aanleiding ligt tot het vormen van de gedachten. De drie activiteiten willen - voelen - denken kennen een zekere sequens. Allereerst is er het willen, het openstaan voor de buitenwereld waarin de initi�le impuls ligt voor de nieuwe actie. Vervolgens vorm je je eigen relatie tot datgene wat in je binnenstroomt: je voelen wordt aangesproken. Als alles ten slotte stil ligt vormen zich daarover de gedachten.SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€22.000,00

informatie sluiten >>